Dla kogo przeznaczony jest program

"Bezpieczne zbiory – bezpieczne kolekcje"

Zagrożenie zabytków

W 2011 roku stwierdzono 1022 przestępstwa, w których przedmiotem zamachu były zabytki ruchome. W stosunku do roku 2010, zgodnie z policyjnymi danymi statystycznymi nastąpił wzrost tych przestępstw o 16,9 punktu procentowego. Z ogółu przestępstw przeciwko zabytkom 344 zdarzenia dotyczyły dzieł sztuki plastycznej, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej, pamiątek historycznych, numizmatów oraz przedmiotów upamiętniających wydarzenia historyczne (wzrost liczby przestępstw o 25,58 pkt proc. w stosunku do roku 2010), zaś 586 przestępstw dotyczyło wytworów techniki, materiałów bibliotecznych, instrumentów muzycznych, wytworów sztuki ludowej i rękodzieł (wzrost liczby przestępstw w tej kategorii o 6,48 pkt proc. w stosunku do roku 2010). Ponadto w 2011 roku stwierdzono 92 przestępstwa ścigane z art. 108 i 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w 2010 r. – 70 przestępstw stwierdzonych).

Odnotowano również 325 przestępstw, w wyniku których nastąpiła utrata przedmiotów kultu religijnego, nie stanowiących w myśl definicji zabytku (w roku 2010 odnotowano takich zdarzeń 298).

Policyjne statystyki nie odnotowują osobno przestępstw przeciwko dziełom sztuki nie będącym zabytkami.